Skip to main content

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), včetně příslušných specifických obchodních podmínek spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „smlouva”) upravují podmínky pro poskytování produktů a služeb (dále jen „služby“) mezi níže specifikovaným subjektem (dále jen „dodavatel“) a odběrateli (dále jen „zákazník“).

Kdo jsme a jak nás kontaktujete?

Miroslav Kouba
K Lahovičkám 421/4 Praha 12, Modřany
IČO: 074 84 275

Je dodavatel, provozovatel webu bizkit.studio a poskytovatel služeb. Kontaktovat v rámci otázek spojených s všeobecnými obchodními podmínkami nás můžete e-mailem na adrese mail@localhost. Na výše uvedených kontaktech můžete uplatnit veškerá Vaše dále popsaná práva.

Vymezení platnosti

Těmito podmínkami se řídí poskytování služeb a dodávání produktů dodavatelem v oblastech marketingu, grafických návrhů, vizuálního stylu, fotoprodukce, videoprodukce, webdesignu, zprostředkování licencí jiných autorů, tiskových služeb, výroby reklamních produktů, a pod.

Podmínky jsou nedílnou součástí každého obchodního případu, každé objednávky a smlouvy uzavřené písemně nebo ústně. Podmínky jsou dostupné na webu bizkit.studio. Dodavatel vykonává svým jménem majetková autorská práva zaměstnaneckých autorských děl svých pracovníků, nebo autorských děl vytvořených pro dodavatele na smluvním základě.

Podmínky jsou platné od 1. 1. 2021.

Vymezení pojmů

 • Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.
 • Smlouvou se rozumí smlouva o dílo podle §536 a následujících obchodního zákoníku. Smlouva dle tohoto bodu není písemnou smlouvou licenční ve smyslu příslušných ustanovení autorského zákona.
 • Dílem se rozumí předmět smlouvy. Dílo samotné může být také autorským dílem podle §2 autorského zákona.
 • Dodavatelem je Miroslav Kouba, K Lahovičkám 421/4 Praha 12, Modřany, IČO: 074 84 275
 • Odběratel je název pro druhou smluvní stranu.
 • Předání návrhů je předání vyobrazení grafických návrhů nebo předvedení těchto návrhů pomocí zobrazení tiskem, monitorem, projektorem, nebo podobným prostředkem i bez předání výtisků nebo předání dat potřebných k zobrazení.
 • Předání podkladů je předání věcí, dokumentů nebo informací odběratelem dodavateli, které jsou nezbytné pro zpracování díla.
 • Předání díla je změna držitele věcí, které jsou dílem anebo předání kopie elektronických dat nebo informací, které jsou dílem.
 • Skicovné je platba za vytvoření a předložení nerealizovaného grafického návrhu, např. odměna pro účastníky výběrového řízení, jejichž řešení nebylo vybráno.
 • Dílčí schválení návrhů (též korektura) a konečné schválení návrhů (též finální korektura) je projev vůle odběratele, že souhlasí s pokračováním prací na díle podle návrhů dodavatele bezvýhradně nebo s výhradami. Konečné schválení návrhů pak znamená projev vůle odběratele, že souhlasí s realizací, výrobou rozmnoženin nebo předáním celého díla v té podobě, v jaké byly návrhy ke konečnému schválení předloženy.
 • Autorský zákon je zákon č.121/2000Sb. Autorský zákon v aktuálním znění. Obchodní zákoník je pak zákon č.513/1991Sb., Obchodní zákoník v aktuálním znění.
 • Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání díla.
 • Okamžikem úplného zaplacení fakturované částky se rozumí připsání celé fakturované částky na účet dodavatele nebo složení v hotovosti.
 • Vyšší mocí se rozumí zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, rušení pracovního pořádku, války vyhlášené i nevyhlášené, změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy vyplývajících nebo jakákoliv podobná příčina.

Předávání dat a autorská práva

Dílo, které je autorské dílo, je dílem vytvořeným na objednávku ve smyslu §61 Autorského zákona. Odběratel může proto použít dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Vlastnictví hmotné podstaty díla, rozmnoženiny nebo elektronických dat k dílu neopravňuje odběratele nakládat s dílem ve smyslu autorskoprávním a ani ho neopravňuje k úpravám, jinému použití a změnám díla.

Zdrojová (tzv. otevřená) elektronická data se nepředávají. Pokud si přejete vlastnit práva k volnému použití námi vytvořeného návrhu, můžete jej odkoupit. Cena odkupu je stanovena dohodou. V případě odkupu předáváme plný grafický návrh ve formátu pdf, v křivkách i v původní podobě pro úpravy, včetně informace o použitých fontech.

K udělení licence k užití díla, které je autorským dílem, dochází dnem převzetí díla odběratelem, přičemž účinnost licence nastává dnem úplného zaplacení fakturované částky. Pro udělení licence nad rámec §50, ods. 3 Autorského zákona se sjednává zvláštní licenční smlouva.

Odběratel se při předání návrhů, předání díla i při předání podkladů zavazuje dodržovat licenční podmínky v souladu s autorským zákonem. Porušení těchto licenčních podmínek se považuje za závažný delikt proti smlouvě a odběratel se zavazuje uhradit dodavateli veškeré škody a náklady, které by prodávajícímu mohly vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranné známky).

 • Odběratel souhlasí s použitím díla k propagaci dodavatele. Dodavatel je oprávněn umístit na dílo autorskou značku tak, aby nenarušil samotné dílo nebo zveřejnit dílo v tištěné či elektronické podobě pro marketingové účely.
 • O způsobu předání návrhů ke schválení a o způsobu provedení konečného schválení rozhodne dodavatel.
 • V ostatních záležitostech zde nespecifikovaných se postupuje podle autorského zákona.
 • Odběratel se zavazuje dodržovat licenční podmínky autorských děl třetích osob, které dodavatel pro odběratele sjednal. Překročení těchto podmínek může být trestným činem podle §152 zákona č. 412/2002 Sb., Trestní zákoník.
 • Převzetím díla uznává odběratel svůj peněžní závazek vůči dodavateli ve smyslu §323 zákona č.513/1991Sb., Obchodního zákoníku v aktuálním znění.
 • Skicovné neobsahuje autorskou odměnu a jeho zaplacením proto nevzniká plátci skicovného nárok autorské dílo užít.

Odstoupení od smlouvy

Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, jestliže je odběratel s placením záloh v prodlení větším než 7 dnů. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže je termín pro předání podkladů nebo termín dílčího nebo konečného schválení díla pro výrobu překročen odběratelem o více než jeden měsíc.

Je-li k vytvoření díla nutná součinnost odběratele, je dodavatel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek.

Odběratel je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů, zejména pak v případě, kdy je dodavatel v prodlení oproti termínu dokončení o více než jeden měsíc nebo předávané dílo neodpovídá sjednanému.

Odstoupením od smlouvy vzniká dodavateli nárok na úhradu skicovného a ceny realizace díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Odstoupením od smlouvy vzniká dodavateli nárok na úhradu skicovného a ceny realizace díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Dojde-li na základě dohody smluvních stran k zániku nesplněného závazku sjednaného touto smlouvou a smluvní strany sjednají, že nemají zájem na pokračování plnění dle této smlouvy, vzniká dodavateli nárok na úhradu skicovného nebo ceny realizace díla ve výši poměrné části zakázky vykonané do okamžiku takové dohody.

Odpovědnost

 • Odběratel přebírá plnou odpovědnost za obsah marketingového sdělení, které je obsahem díla a zprošťuje dodavatele nároků uplatňovaných vůči němu třetími osobami.
 • Dodavatel přebírá odpovědnost za nakládání s podklady a zavazuje se je chránit před zneužitím třetími osobami.
 • Zákazník ručí za správnost údajů v korektuře, kterou odsouhlasil. Na zjevnou chybu v zadání nemá dodavatel povinnost zákazníka upozornit. Jako závazný vzor pro zhotovení tištěných materiálů (letáky, katalogy, vizitky, bannery apod., dále jen tištěné materiály) je považována odsouhlasená korektura zákazníkem.
 • Dodavatel odpovídá odběrateli za řádné plnění díla v souladu se sjednanou technickou specifikací zboží a datových formátů a v souladu se zákonnými a ostatními aplikovatelnými právními předpisy.
 • Dodavatel je povinen pracovat na díle tak, aby nebylo ohroženo splnění termínu dokončení díla.
 • Jakékoliv chyby v odsouhlasené korektuře vzniklé na straně dodavatele např. nesprávným přepisem údajů nebo ne zcela čitelným zadáním zákazníka, jdou zcela na vrub zákazníka a nejsou důvodem k reklamaci ani k jakýmkoliv nárokům k náhradě škody. Oprávněně lze reklamovat pouze tištěné materiály, které se obsahově liší od odsouhlasené korektury zákazníkem.

Tištěné materiály

Dodavatel nezodpovídá za technologické odchylky vzniklé různým způsobem zobrazení na monitoru a tiskovou technologií (barvy na tištěných materiálech neodpovídají barvám na monitoru). V případě požadavku na barevnou shodu tištěných materiálů s vaší představou, je nutné si před začátkem výroby vyžádat tisk a zaslání náhledu k fyzickému odsouhlasení (žádost je nutno vždy zaslat e-mailem). O ceně za tisk náhledu k fyzickému odsouhlasení je zákazník vždy informován předem a musí být z jeho strany vždy odsouhlasena.

Pokud tištěný náhled k fyzické korektuře není zákazníkem výslovně požadován, je považováno za to, že zákazník souhlasí s tím, že jakékoliv jiné nedostatky než obsahový nesoulad s odsouhlasenou korekturou provedenou e-mailem není oprávněn reklamovat.

Pokud zákazník dodá připravená data pro tisk, za schválenou korekturu se považují tato data. V případě nesouladu těchto dat s technickými podmínkami dodavatele nemá zákazník nárok na kladné vyřízení jakékoliv reklamace.

Oprávněně lze reklamovat pouze nedostatky týkající se rozměrů tištěných materiálů nebo posunutí jejího obsahu vzhledem k okrajům o více než 5 mm. V případě velkoplošného tisku o více než 10 mm.

Platební podmínky

 • Dodavatel není plátce DPH
 • Způsob úhrady, případná záloha a doba splatnosti se sjednává ve smlouvě.
 • Veškeré zboží je majetkem dodavatele až do úplného zaplacení ceny díla. Veškeré licence k užití autorského díla dodavatele nebo třetích autorů jsou uděleny odběrateli dnem úplného zaplacení fakturované částky.
 • V případě neuhrazení faktury v termínu splatnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% fakturované částky denně ode dne splatnosti.
 • O všech platbách na účet dodavatele vystaví dodavatel řádné doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi bezodkladně.

Doprava

Dodavatel pro doručení využívá služeb třetího subjektu. Za kvalitu jeho služeb nenese žádnou odpovědnost. Zákazník tedy není oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu nevyhovujícího termínu doručení zakázky, která je způsobena pozdním dodání ze strany přepravní služby. Odběratel je povinen zkontrolovat obsah zásilky dle dodacího listu a znatelné poškození obalu zásilky.

V případě výskytu těchto závad je odběratel povinen s dopravcem sepsat zápis o škodě. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dopravce. Pokud poškození nebo částečná ztráta zásilky není zjevná při jejím předání, je Odběratel povinen oznámit dodavateli a dopravci vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.

Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zástupce dopravce s odběratelem zápis o škodě. Po obdržení zápisu je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na emailové adrese mail@localhost. Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Odběratel může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození.

Závěrečná ustanovení

Nevynutitelnost nebo neplatnost kterékoliv části těchto podmínek nebo smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních částí podmínek a smlouvy. V případě, že jakákoliv část těchto podmínek nebo smlouvy by měla pozbýt platnosti, a to zejména z důvodu rozporu s obecně závaznými právními předpisy, jsou smluvní strany povinny jednat a uzavřít dohodu o právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části, která pozbyla platnosti.

V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoliv prodlení v plnění jakéhokoliv závazku vyplývajícího ze smlouvy bude tolerováno a smluvní strana postižená zásahem vyšší moci nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takové prodlení nebo škoda bude přímým nebo nepřímým důsledkem vyšší moci.

Pokud nebylo ve smlouvě nebo v podmínkách uvedeno jinak, řídí se právní vztahy z nich vyplývající a vznikající právním řádem České republiky.

Další ujednání

Prodávající a kupující se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě, jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.